Pozovite nas
Registrujte se
loading
USLOVI I PRAVILA KORIŠĆENJA USLUGA SAJTA kidcard.rs (u daljem tekstu „Uslovi“, „Pravilnik“, „Sajt“, „Administracija Sajta“ i „ Kompanija” ili “Pružalac usluge“)

 

I Uvodne odredbe

Ovim uslovima korišćenja ugovaraju se međusobni odnosi između fizickog ili pravnog lica koje koristi KidCard karticu ili na bilo koji način, kako neposredno tako i posredno, koristi, ili je koristilo usluge internet stranice www.kidcard.rs i/ili KidCard usluge (u daljem tekstu „Korisnik”) i Privredno društvo KIDPASS DOO Beograd-Zvezdara, sa sedištem u Beogradu, Veljka Dugoševića br. 54, matični broj 21441015, PIB 111202038, čiji je zakonski zastupnik direktor Stefan Babić, s jedne strane, koje je privredno društvo registrovano pred Agencijom za privredne registre od dana 14.12.2018. godine u skladu sa propisima Republike Srbije (u daljem tekstu: KidCard).


Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: „UK“) regulišu oblike i način korišćenja interaktivnih usluga na internet stranici www.kidcard.rs koju pruža KidCard, koja obuhvata sledeće sadržaje i aktivnosti: dečje igraonice, sportske aktivnosti, pozorišne projekcije, kreativne radionice, bioskope, muzeje, škole stranih jezika i druge različite aktivnosti i usluge u objektima Partnera KidCard-a, a koja se naziva zaštićenim imenom KidCard.


KidCard usluga je složenog sadržaja, a sastoji se od upravljanja sadržajem, sprovođenjem finansijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji usluga i pružanja usluga putem interneta.


Svako daljnje korišćenje ove internet stranice na web adresi www.kidcard.rs, nakon upoznavanja sa UK, Uslovima prodaje kao i sa Izjavom o poverljivosti podataka, podrazumeva da je Korisnik saglasan sa tim uslovima i njihovim pravilima i da pristaje na korišćenje internet stranice www.kidcard.rs i KidCard usluge u skladu sa ovim UK.


U smislu ovih UK, Korisnik je svako fizičko ili pravno lice koje koristi KidCard karticu ili koje na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristilo usluge ove internet stranice i/ili KidCard usluge.


Korišćenjem internet stranice www.kidcard.rs od strane Korisnika, smatra se da je Korisnik saglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem www.kidcard.rs internet stranice mora biti u skladu sa ovim UK.

 

II Registracija Korisnika KidCard-a

Registracijom, odnosno otvaranjem korisničkog naloga na www.kidcard.rs internet stranici smatra se da je korisnik ove UK u celosti pročitao i prihvatio.


Popunjavanjem i Prihvatom pristupnice (registracione prijave), odnosno uspešnim otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.kidcard.rs, smatra se da je zaključen ugovor sa odložnim uslovom između Korisnika i KiddPas-a, u skladu sa ovim UK.


Odložni uslov će biti ispunjen i ugovor između Korisnika i KidCard-a će stupiti na snagu kupovinom KidCard kartice od strane Korisnika.


III Autorska prava KidCard-a

Svi materijali koji se nalaze na www.kidcard.rs internet stranici su vlasništvo KidCard-a, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, i/ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na žig ili model.
KidCard je, takođe, nosilac autorskih prava i prava industrijske svojine na celokupnom idejnom i vizuelnom KidCard sadržaju, kao i na sadržaju www.kidcard.rs internet stranice neophodne za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta KidCard.


Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje sadržaja sa www.kidcard.rs internet stranice, bez pisanog odobrenja KidCard-a. Svako kršenje ove zabrane može imati za posledicu povredu prava na žig, model ili neko drugo autorsko pravo ili pravo industrijske svojine, odnosno može da proizvede pokretanje sudskih postupaka, ili krivičnog gonjenja lica koje krše ovu zabranu.


Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa www.kidcard.rs internet stranice, u celosti ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala.

 

IV Izmene ovih UK, Uslova prodaje ili Izjave o poverljivosti

KidCard zadržava pravo da u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja Korisnika, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih UK, Uslova prodaje i/ili Izjave o poverljivosti podataka.


Pomenute izmene mogu, između ostalog, uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, pa se Korisniku preporučuje da periodično ponovo detaljno pročita informacije sadržane u UK, Uslovima prodaje i/ili Izjavi o poverljivosti podataka, kako bi bio informisan o eventualnim promenama.

 

V Redovno informisanje Korisnika o promenama UK, Uslova prodaje i/ili Izjave o poverljivosti podataka

Svaka eventualna izmena UK, Uslova prodaje i/ili Izjave o poverljivosti važi za treća lica, koja nisu Korisnici, odmah po objavi na internet stranici www.kidcard.rs.
Za Korisnike, izmene UK, Uslova prodaje i/ili Izjave o poverljivosti važiće po obaveštenju Korisnika o izmenama u elektronskoj formi na sajtu www.kidcard.rs.

 

VI Pravila korišćenja internet stranice www.kidcard.rs

Obaveza i dužnost Korisnika je da koristi www.kidcard.rs internet stranicu isključivo u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.


Osnovna namena korišćenja www.kidcard.rs internet stranice je korišćenje KidCard usluge, a potom i praćenje razvoja KidCard projekta, razmena iskustava sa KidCard-om u vezi sa korišćenjem usluge, te razmena iskustava sa drugim korisnicima na način na koji je to na www.kidcard.rs internet stranici omogućeno.


Korisnik može sa internet stranice www.kidcard.rs preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom KidCard-a samo u svrhu svoje sopstvene i lične upotrebe.


Korisnik ne sme putem www.kidcard.rs internet stranice objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim, na bilo koji način, nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava ugled ili privatnost nekog lica, itd, kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme.


KidCard zadržava diskreciono pravo da samostalno oceni da li je došlo do povrede obaveza predviđenih UK i Uslovima prodaje od strane Korisnika.

 

VII Sadržina i Uslovi prodaje Kidpass usluge

Sadržina KidCard interaktivne usluge

KidCard usluga je složena i sastoji se od upravljanja sadržajem www.kidcard.rs internet stranice, sprovođenja finansijskih transakcija vezanih za konkretnu uslugu, organizacije i posredovanja pri prodaji usluga i od pružanja usluga putem interneta.

Uslovi prodaje

KidCard usluga je usluga koju pruža KidCard, i koja se pruža prema unapred objavljenim uslovima na www.kidcard.rs internet stranici.


KidCard, kao skup KidCard interaktivnih usluga, koje obuhvataju sledeće sadržaje i aktivnosti: dečje igraonice, sportske aktivnosti, pozorišne projekcije, kreativne radionice, bioskope, muzeje, škole stranih jezika, a koja se naziva zaštićenim imenom KidCard, u objektima Partnera, na bazi plaćanja cene usluge, a nudi i pruža i druge usluge/proizvode koji su u ponudi na www.kidcard.rs internet stranici.


Sve usluge koje su u ponudi na www.kidcard.rs internet stranici, KidCard je dužan da pruži u skladu sa ovim UK i Uslovima prodaje, koji važe na dan kada Korisnik prihvata ponudu za konkretnu uslugu koju je odabrao na sajtu www.kidcard.rs.
Radi dostupnosti KidCard usluga Korisniku, Korisnik mora koristiti www.kidcard.rs internet stranicu preko računarske opreme za koju je Korisnik isključivo odgovoran, bilo za nabavku, bilo za održavanje hardvera i softvera koji koji koristi, ili za odabir hardvera ili softvera preko koga pristupa www.kidcard.rs internet stranici, ukoliko ne koristi svoju opremu i softver. Korisnik je odgovoran i za bilo koju opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranice www.kidcard.rs i samostalno snosi i sve troškove vezane za korišćenje i održavanje pristupnog hardvera i softvera.


Cene KidCard usluga predstavljene su na www.kidcard.rs internet stranici i u njih je uključen PDV. 
KidCard zadržava pravo da promeni cene jedne, ili više KidCard usluga u svakom trenutku bez prethodnog obaveštenja.
KidCard usluge ponuđene su na www.kidcard.rs internet stranici kao paketi usluga prilagođeni različitim Korisnicima i uslovi pojedinačnog paketa ne mogu se menjati, već se prihvatanjem usluge od strane Korisnika, prihvata paket u celini.
Bilo koji paket KidCard usluga omogućava pristup nekim od sledećih sadržaja i aktivnosti: dečjim igraonicama, sportskim aktivnostima, pozorišnim projekcijama, kreativnim radionicama, bioskopima, muzejima, školama stranih jezika i ostalim dostupnim uslugama, pod zaštićenim imenom KidCard, u objektima Partnera, koji su objavljeni kao pružaoci usluga konkretnog paketa na www.kidcard.rs internet stranici, a korišćenje je ograničeno uslovima korišćenja svakog pojedinačnog objekta za koje KidCard ne odgovara, kao i tipom KidCard kartice, koja zavisi od odabranog paketa.


Korisnik je upoznat sa činjenicom da KidCard nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima proizvode/usluge koje promotivno nudi putem www.kidcard.rs internet stranice, već da su svi proizvodi/usluge u isključivom vlasništvu Partnera KidCard-a, te za sve probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom samog faktičkog korišćenja usluga, uključujući isporuku ili manjkavosti proizvoda/usluga isključivu odgovornost snose Partneri čiji se proizvodi/usluge nude putem KidCard usluge na internet sajtu www.kidcard.rs.


Neophodan uslov za korišćenje nekog od paketa KidCard usluge je otvaranje korisničkog naloga na www.kidcard.rs internet stranici.


Otvaranje korisničkog naloga na www.kidcard.rs internet stranici vrši se popunjavanjem postojeće forme za otvaranje naloga (Pristupnice), tako što se u formu unose svi traženi podaci o Korisniku (ime i prezime roditelja, broj dece, datum rođenja, adresa stanovanja, kontakt telefon i email).


Otvaranjem korisničkog naloga Korisnik može da se prijavi na www.kidcard.rs internet stranicu, da pristupi svim sadržajima www.kidcard.rs internet stranice, nakon čega se smatra registrovanim korisnikom i potvrđuje da je ove UK u celosti pročitao, razumeo i prihvatio, kao i Uslove prodaje i Izjavu o privatnosti.

 

VIII - KUPOVINA PAKETA I PLAĆANJE USLUGA NA SAJTU KIDCARD-a

Opšte odredbe
Usluga KIDCARD-a  u najopštijem smislu, je povezivanje roditelja, rodbine, ili prijatelja dece uzrasta do 12 godina sa pravnim subjektima koji nude sadržaje namenjene deci tog uzrasta. KIDCARD pruža isključivo uslugu povezivanja uz obezeđivanje popusta u objektima Partnera i ne pruža usluge organizacije sadržaja namenjene deci.

Ta opšta usluga se ostvaruje kupovinom i dopunama KIDCARD kartice koja Korisnicima omogućava unapred definisani broj ulazaka u objekte Partnera.

Da biste koristili Usluge KICARD-a, neophodno je da: a) kupite KIDCARD karticu koja Korisnicima omogućava unapred definisani broj ulazaka u objekte Partnera; b) kupljenu karticu zatim možete koristiti za besplatan ulazak u objekte Partnera dok ne iskoristite sve besplatne ulaske koje ste dobili kupovinom kartice ili dok ne istekne period važenja kartice koji je jasno istaknut prilikom kupovine ili dopune kartice; c) karticu mozete dopunjavati kupovinom jednog od tri različita paketa koji omogućavaju 6 i 12 ulazaka za period od 30 dana, i 20 ulazaka za period od 60 dana

Cenovnik sva tri paketa kredita je dat na stranici KUPI PAKET - www.kidcard.rs/kupi_paket/ gde je i jasno naznačen period važenja kartice

 

Kupovina paketa 
Izvršenjem uplata prilikom kupovine kredita ovlašćujete provajdera za plaćanje, firmu Chip card ad Beograd, da sa Vaše kreditne kartice naplati iznos za odabrani paket, koje ćete koristiti za aktiviranje usluga KIDCARD-a, prihvatajući dole navedene uslove. Izvršenjem uplata izričito prihvatate da ugovor stupi na snagu odmah i odričete se prava na otkazivanje usluge pošto Vam KIDCARD isporuči odabrani paket.

Pravila i uslovi kupovine i korišćenja kredita:
1. Odabrani paket je sredstvo za aktiviranje usluga KIDCARD-a. Kupljeni paket nije vaše vlasništvo, već u zamenu za taj paket dobijate pravo na određeni broj ulazaka u objekte Partnera koji nude sadržaje namenjene deci. 

2. Kupljeni paket ne može biti vraćen, a iznos koji ste platili je nepovratan, osim u slučaju da o tome postignemo pismeni dogovor.
3. Ako izbrišete nalog, gubite sve preostale ulaske na KIDCARD kartici. 
4. Ulasci mogu da se koriste 30 dana od dana kupovine za pakete I i II, ili 60 dana od dana kupovine za paket III. 
5. Sajt ima pravo da menja cenu paketa u svakom trenutku, kao i pravo da ukine njihovu prodaju.
6. Administrator ima pravo da obriše nalog koji ima na raspolaganju određeni preostali broj ulazaka zbog nepoštovanja Uslova korišćenja, a da pri tome nije u obavezi da plaća odštetu za to. 

 

Usluge na koje se troše kupljeni paketi
Sajt ima pravo da menja, dopunjuje i briše spisak Partnera za čije usluge može da se iskoristi kopljeni paket. Na stranici sajta SVE AKTIVNOSTI - www.kidcard.rs/companies/ se nalazi ažuran spisak Partnera gde mogu da se iskoriste kupljeni paketi.

Dostava (aktivacija) svake usluge se vrši automatski u objektima Partnera kada Korisnik unese broj kartice i verifikacioni kod koji se nalazi na poleđini svake KIDCARD kartice.

Konverzija valute - Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. 

Reklamacija - Kako Sajt pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju. Usluga informacionog društva koju Sajt pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi. 

Povraćaj sredstava - U slučaju povraćaja sredstava zbog nemogućnosti korišćenja usluga KIDCARD-a, kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, KIDCARD je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

IX Izmena Uslova prodaje

KidCard zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji deo pružanja KidCard usluge i to bilo da se izmena odnosi na sadržinu usluge, ili na samu www.kidcard.rs internet stranicu. Isto tako, Korisnik je saglasan da se navedene Izmene Uslova prodaje mogu vršiti od strane KidCard-a bez ograničenja, odnosno da KidCard može menjati vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje internet stranice.
Korisnik prihvata da KidCard može prestati sa slanjem informacija ili dela informacija o KidCard uslugama, da može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, da može promeniti brzinu prenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike vezane za softver i pristup www.kidcard.rs internet stranici.
Korisnik se saglasio da KidCard zadržava pravo da izmeni količinu i vrstu usluga koje nudi u paketima KidCard usluga, kao i vrste samih paketa usluga, a u zavisnosti od ponuda Partnera koji obezbeđuju vršenje usluga u svojim objektima.
KidCard zadržava pravo da izmeni cene paketa KidCard usluga koje nudi zavisno od sadržine i vrste paketa i korisničkih kartica.

 

X Reklamacije i povraćaj novca

Korisnik koji nije zadovoljan KidCard uslugom kupljenom preko www.kidcard.rs internet stranice, može ostvariti pravo na povraćaj novca usled reklamacije. Telefon za reklamacije: 061-234-234-8
Pravo na povraćaj novca ima onaj Korisnik koji je svoju opravdanu reklamaciju dostavi u roku od 14 dana od izvršene kupovine KidCard usluge, u pisanom obliku na adresu elektronske pošte:
info@kidcard.rs.


Povraćaj novca moguć je isključivo kada Partner KidCard-a, čija ponuda postoji na www.kidcard.rs internet stranici, ne može ili ne želi da omogući realizaciju usluge na način ponuđen na www.kidcard.rs internet stranici, i za vreme trajanja roka u kome se kartica može iskoristiti.
Povraćaj novca ni u kom slučaju nije moguć, posle roka predviđenog za korišćenje kartice.

 

XI Izjava o poverljivosti

Poverljivost podataka

Kako je predviđeno da je isključivi uslov za korišćenje nekog od paketa KidCard usluge otvaranje korisničkog naloga na www.kidcard.rs internet stranici, koja se otvara popunjavanjem postojeće forme za otvaranje naloga, odnosno pristupnice, tako što se u formu unose svi traženi podaci o Korisniku, te na ovaj način KidCard postaje obrađivač ličnih podataka o Korisnicima, koje su sami Korisnici uneli.


Korisnici odgovaraju za tačnost unetih podataka, i Kidpass nije dužan da ih pojedinačno proverava, ali ukoliko u toku pružanja Kidpass usluga Kidpass otkrije, lično ili preko Partnera da su podaci netačni, ovlašćen je da raskine korišćenje Kidpass usluga, da obriše korisnički nalog sa lažnim podacima, i o tome obavesti sve Partnere.


Korisnik popunjavanjem postojeće forme za otvaranje naloga, odnosno pristupnice dobrovoljno KidCard-u dozvoljava korišćenje svojih ličnih podataka, prema kojima će se KidCard odnositi u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Podaci koje preuzima KidCard su lični podaci Korisnika i opšte informacije i Korisnik je izričito saglasan da je KidCard ovlašćen da ih koristi radi praćenja KidCard projekta, radi poboljšanja usluge, u statističke svrhe i radi drugih sličnih ciljeva koji se ostvaruju isključivo u skladu sa poslovnom politikom KidCard-a.


Korisnik u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ima pravo da uskrati KidCard-u korišćenje njegovih ličnih podataka. U slučaju naknadnog uskraćivanja prava korišćenja ličnih podataka KidCard-u od strane Korisnika, ugovor između Korisnika i KidCard-a se atomatski raskida, nakon čega se ugovorna obaveza između Korisnika i KidCarda-a automatski gasi.

 

XII Lične informacije

Lične informacije su informacije koje tačno određuju pojedinog korisnika. Radi pružanja usluge preko www.kidcard.rs internet stranice od Korisnika se zahteva da u odgovarajuću pristupnu formu na internet sajtu www.kidcard.rs unese svoje lične informacije potrebne za korišćenje određene opcije.


KidCard neće od Korisnika prikupljati, niti obrađivati naročito osetljive informacije Korisnika, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Prikupljanje i obrada ličnih imformacija, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, telefonski broj, broj platne kartice, period njenog važenja i datum rođenja i sl. neophodno je prilikom korišćenja opcije naručivanja/rezervisanja/prihvatanja ponude proizvoda/usluge.


Ukoliko se i plaćanje prihvaćenog proizvoda/usluge vrši preko www.kidcard.rs internet stranice od Korisnika se zahteva da KidCard da informacije o broju platne kartice preko koje se plaćanje vrši, datum njenog važenja, kod za njenu autorizaciju i, zavisno od tipa platne kartice, druge informacije potrebne za njeno korišćenje.


U zavisnosti od usluge koju Korisnik želi da koristi na www.kidcard.rs internet stranici, neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. U slučaju da Korisnik ne želi, ili ne može da unese informacije koje se za određene proizvode/usluge smatraju kao obavezne, Korisniku neće biti dozvoljeno korišćenje tog proizvoda/usluge putem www.kidcard.rs internet stranice.


KidCard koristi lične informacije Korisnika isključivo i samo kako bi ponudio što bolje proizvode/usluge, unapredio rad www.kidcard.rs internet stranice, osigurao proveru administrativnih zadataka, osigurao uspostavljanje kontakta sa Korisnikom, poboljšao svoje oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšao svoju ponudu proizvoda/usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornih za sprovođenje zakona.


KidCard zadržava pravo da lične podatke Korisnika koje obrađuje prikaže samo finansijskoj instituciji (banci) i Partneru od koga je Korisnik kupio određeni proizvod/uslugu i to isključivo one podatke koji služe u svrhu realizacije kupovine, odnosno obezbeđenja usluge. KidCard se ograđuje od eventualnog korišćenja prosleđenih ličnih podataka od strane drugih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, stoga ne može biti odgovoran za eventualnu štetu koja bi od takvog korišćenja od strane drugih lica mogla nastati za Korisnika.


KidCard zadržava pravo da lične podatke Korisnika čuva i nakon isteka ugovornog ili pretplatničkog odnosa, odnosno korišćenja usluge, radi olakšavanja zaključenja novog pretplatničkog odnosa.


Čuvanje se vrši na posebnim mestima koja su dostupna samo ovlašćenim zaposlenima Kidpass-a.

 

XIII Informacije opšteg karaktera

Opšte informacije su informacije koje ne određuju pojedinačnog Korisnika i odnose se, na primer, na podatke koju je internet stranicu Korisnik posetio pre, ili posle posete www.kidcard.rsinternet stranice, koju vrstu pretraživača Korisnik koristi i/ili Korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu.


Ova vrsta informacija se uz pomoć elektronskih alata automatski prikuplja u trenutku kad Korisnik poseti www.kidcard.rs internet stranicu.


Korisnik je saglasan da opšte informacije Kidpass može da koristi bez ograničenja za rešavanje problema administriranja www.kidcard.rs internet stranice, kako bi poboljšao svoje oglašivačke i promotivne rezultate, poboljšao svoju ponudu proizvoda/usluga na tržištu, analizu trendova, analizu usklađenosti sa pozitivnim propisima i saradnju sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

 

XIV Email poruke

Nakon registracije podataka i otvaranja naloga na www.kidcard.rs internet stranici, Korisnik će od KidCard-a dobijati email poruke, i to Administrativne email poruke i Promotivne email poruke.


Administrativne email poruke odnose se na korisničku aktivnost na www.kidcard.rs internet stranici i uključuju poruke u vezi sa korisničkim nalogom, zahteve, upite i poruke u vezi sa kupovinom ili plaćanjem proizvoda/usluga. Korisnik prihvata da je primanje ove vrste poruka je obavezno, pa opcija primanja ne može da se isključi od strane Korisnika.


Promotivne email poruke služe za oglašavanje proizvoda/usluge iz KidCard ponude, i takve poruke šalju se Korisnicima koji su odabrali opciju primanja Promotivnih email poruka. U slučaju da Korisnik ne želi da prima ovakve poruke, u bilo kom trenutku nakon registrovanja može da otkaže njihovo primanje slanjem email-a sa takvim zahtevom.


Ova Izjava o poverljivosti podataka odnosi se na poverljivost podataka koji su korišćenjem www.kidcard.rs internet stranice od strane Korisnika, prikupljeni i arhivirani u bazama podataka KidCard-a.


KidCard zadržava diskreciono pravo da ovu Izjavu može izmeniti u svako doba i tako izmenjen tekst Izjave postaje važeći odmah po objavi istog na www.kidcard.rs internet stranici i upoznavanja Korisnika sa tekstom izmena u elektronskoj formi na sajtu.

 

XV Bezbednost plaćanja usluga

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu”.

 

XVI Komunikacija

Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije na internet stranici www.kidcard.rs, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, četa, bloga, foruma ili na drugi sličan način slanja poruka ili međusobnog komuniciranja, javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija, pa stoga KidCard može nadzirati navedeni sadržaj komunikacije korisnika, bez njihovog znanja i posebnog odobrenja.


Pošto KidCard ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na www.kidcard.rs internet stranici, KidCard nije i ne može biti odgovoran, kako za radnje koje Korisnik preduzima u bilo kom delu www.kidcard.rs internet stranice, tako ni za sadržaj koji bi Korisnik mogao da postavi na istoj.

 

XVII Maloletni Korisnici KidCard interaktivne usluge

Samostalno korišćenje www.kidcard.rs internet stranice licima mlađim od četrnaest (14) godina je zabranjeno i ona mogu koristiti stranicu samo uz kontrolu roditelja ili staratelja.


Lica mlađa od četrnaest (14) godina mogu ograničeno koristiti KidCard usluge, tako što korišćenje pojedinih usluga roditelji ili staratelji mogu ustupiti svojoj deci, s tim da prilikom upotrebe KidCard kartice roditelj ili staratelj mora biti prisutan, kada je može koristiti samo jedno lice.


Lica starija od 15 godina, a mlađa od 18 godina mogu koristiti KidCard usluge samo ako imaju sopstvenu ličnu kartu i platnu karticu na svoje ime.

 

XVIII Ograničenje odgovornosti KidCard-a

Korisnik razume i saglasan je da www.kidcard.rs internet stranicu, njene sadržinu, kao i KidCard usluge koristi isključivo na svoju ličnu odgovornost.

Ograničenje odgovornosti Kidpass-a zbog tehničkih nedostataka

Korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a sa tim i do prekida usluga na www.kidcard.rsinternet stranici. Takvi i slični događaji su van mogućnosti kontrole od strane KidCard-a, pa iz tog razloga Korisnik prihvata da KidCard ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka, ili neki drugi događaj, do koga može doći za vreme pružanja usluga na www.kidcard.rs internet stranici.
Korisnik je saglasan sa tim da pristup www.kidcard.rs internet stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako redovnog održavanja stranice, tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran KidCard.
KidCard ni u kom slučaju nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja www.kidcard.rs internet stranice delimično ili u celosti. Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom KidCard, njegove ogranke, odgovorna lica u društvu, zaposlene i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem internet stranice www.kidcard.rs od strane Korisnika.


KidCard, kao ni bilo koje treće lice povezano sa njim, ne garantuju ni na koji način da upotreba www.kidcard.rs internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako, KidCard nije niti može biti odgovoran za posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko www.kidcard.rs internet stranice.


KidCard isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme, hardvera i softvera Korisnika koja eventualno mogu nastati kao posledica korišćenja internet stranice www.kidcard.rs.


Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, hakerskim napadom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem Korisnika, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.


Zbog same prirode internet mreže, KidCard ne može garantovati potpunu zaštitu bilo koje informacije prenete na, ili sa www.kidcard.rs internet stranice pa stoga nije i ne može biti odgovoran za bilo kakve eventualne štetne radnje trećih lica koja takve poverljive informacije neovlašćeno primaju i koriste ili neovlašćeno otuđe.


Korisnik je upoznat i prihvata da informacije koje Korisnik sam objavi na javnim delovima www.kidcard.rs internet stranice mogu, takođe, biti dostupne drugim Korisnicima i trećim licima i kao takve mogu se bez znanja Korisnika pojaviti na drugim internet stranicama ili web pretraživačima, i KidCard ni u tom slučaju nije i ne može biti odgovoran za bilo kakvu eventualnu štetu koja nastane za Korisnika.


Ova Izjava odnosi se samo na korišćenje informacija koje KidCard prikuplja od Korisnika www.kidcard.rs internet stranice. Druge internet stranice kojima se može pristupiti putem www.kidcard.rs internet stranice imaju svoje posebne izjave o poverljivosti podataka. S obzirom da KidCard nije ni na koji način odgovoran za načine i uslove rada trećih lica, Korisniku se preporučuje da pre početka korišćenja tih drugih internet stranica pažljivo pregleda izjavu o poverljivosti podataka te stranice.


Korisnik koji želi da aktivno sarađuje na poboljšanju zaštite podatka, ili ima pitanja o tome, te ako želi da ažurira ili promeni neki od podataka može u svako doba da se obrati email-om KidCard-u na internet adresu kontakt@kidcard.rs.
Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na www.kidcard.rs internet stranici i saglašavanjem sa UK u elektronskoj formi na ovoj stranici, smatra se da je Korisnik ovu Izjavu o poverljivosti podataka u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

 

XIX Ograničenja odgovornosti KidCard-a u slučaju postavljanja sadržaja od strane Korisnika ili trećih lica

Korisnik je izričito saglasan da Kidpass nije odgovoran za neprikladno, ili protivzakonito ponašanje drugih Korisnika, ili trećih lica i da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Korisniku.


Korisnik je upoznat sa činjenicom da KidCard ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na www.kidcard.rs internet stranici postavljenog od strane Korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.


Korisnik unapred prihvata da KidCard nije i ne može biti odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu za Korisnika iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na www.kidcard.rs internet stranici.


KidCard se izričito ograđuje, u svakom smislu, od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, na koje bi se moglo pristupiti sa www.kidcard.rs internet stranice. U slučaju da Korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti KidCard-a.


KidCard se ograđuje od eventualnog korišćenja ličnih informacija Korisnika, od strane drugih lica, kojima se te informacije moraju proslediti, u bilo koje druge svrhe koja se razlikuje od one zbog koje su informacije prosleđene, stoga nije i ne može biti odgovoran za eventualnu štetu po ovom osnovu nastalu za Korisnika.

 

XX Ograničenja odgovornosti KidCard-a za usluge/proizvode Partnera

Korisnik je u potpunosti upoznat sa činjenicom da KidCard nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima proizvode/usluge koje promotivno nudi putem svoje www.kidcard.rs internet stranice, pa, stoga, ne može ni da bude odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke navedenih proizvoda/usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja usluga koji se nude. Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje pruža bilo koji Partner KidCard-a, može biti odgovoran isključivo Partner koji konkretnu uslugu pruža.

 

XXI Prekid korisničkog odnosa

Korisnik prihvata da KidCard može u svako doba raskinuti korisnički odnos sa njim i ukinuti mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze Korisnika.
U slučaju da Korisnik naknadno uskrati pravo korišćenja njegovih ličnih podataka KidCard-u, ugovor između Korisnika i KidCarda se atomatski raskida, nakon čega se ugovorna obaveza između Korisnika i KidCarda-a automatski gasi, a ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze Korisnika.

 

XXII Ništavost UK, Uslova prodaje i Izjave o privatnosti

U slučaju da je neka od odredaba iz ovih UK, Uslova prodaje i Izjave o privatnosti ništava, takva ništavost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih UK, Uslova prodaje i Izjave o privatnosti, pa će preostali delovi ovih UK, Uslova prodaje i Izjave o privatnosti ostati na snazi, a ništavna odredba će biti zamenjena valjanom odredbom, koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je utvrđena ništavom.


Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih UK, Uslova prodaje i Izjave o privatnosti, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

 

XXIII Rešavanje sporova

Sve sporove koji mogu da nastanu u vezi sa, ili iz ovih UK, Uslova prodaje i Izjave o privatnosti, ili u vezi sa, ili zbog korišćenja www.kidcard.rs internet stranice, između KidCard-a i Korisnika, KidCard i Korisnik pokušaće da reše mirnim putem.


Ukoliko KidCard i Korisnik ne uspeju da reše spor mirnim putem, za vođenje spora biće nadležan Treći osnovni sud u Beogradu, ukoliko je Korisnik fizičko lice, odnosno Privredni sud u Beogradu, ukoliko je Korisnik pravno lice.

Copyright © 2018, sva prava rezervisana. Imena pravnih subjekata i proizvoda na internet stranici www.kidcard.rs mogu predstavljati zaštićeno ime ili robnu marku koja je u vlasništvu KidCard-a ili Partnera i kao takva su i predstavljena.
Zabranjeno je korišćenje žiga, logoa i drugih autorskih prava KidCard-a, odnosno Partnera, koji su ih predstavili na internet stranici www.kidcard.rs.